Privacyverklaring T.I.O.S. Terheijden

Wie zijn wij?
Tafeltennisvereniging T.I.O.S. Terheijden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder KvK-nummer 40284835 en het secretariaat is gevestigd op Kooikerstraat 18, 4844 VS te Terheijden.

T.I.O.S. Terheijden is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van de persoonsgegevens omschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?
T.I.O.S. Terheijden verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, die de leden zelf aan ons hebben verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap. Leden zijn er verantwoordelijk voor dat zij T.I.O.S. Terheijden de beschikking geven over de juiste en relevante gegevens.

T.I.O.S. Terheijden verwerkt daarnaast persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij sportbonden of andere partijen waarmee wij relaties onderhouden, zoals medewerkers van de zaal, leveranciers en verkopers.

We kunnen de volgende persoonsgegevens van leden of relaties verwerken:
Naam, adres, postcode, woonplaats
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Foto’s en ander beeldmateriaal gemaakt op verenigingsactiviteiten

Websitebezoeker
De website van T.I.O.S. Terheijden verzamelt geen informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
T.I.O.S. Terheijden verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten, zoals het voeren van een ledenadministratie, versturen van nieuwsbrieven en andere berichtgeving in lokale openbare media en het innen van contributie. Persoonsgegevens van competitie spelende leden worden verstrekt aan de competitie organiserende tafeltennisbond. T.I.O.S. Terheijden is niet verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens door die bonden.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
T.I.O.S. Terheijden heeft een gerechtvaardigd belang voor de uitoefening van de verenigingstaken en -activiteiten.

Delen wij uw gegevens met derden?
T.I.O.S. Terheijden verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze verenigingsactiviteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van verenigingsactiviteiten worden soms foto’s en beeldmateriaal gemaakt. Voor promotiedoeleinden van onze vereniging kunnen die gegevens worden gebruikt voor publicatie in lokale openbare persmedia, zoals Rondom de Toren en dergelijke. In dat kader vragen wij (nieuwe) leden en ouders van (nieuwe) jeugdleden expliciet toestemming voor publicatie bij het aangaan van het lidmaatschap.

Het bestuur en commissieleden hebben inzage in de persoonsgegevens. Zij dienen ter zake van al deze gegevens geheimhouding te betrachten. Het is hen niet toegestaan deze gegevens op enigerlei wijze te gebruiken, te verspreiden of te dupliceren, anders dan waarvoor deze hen ter kennis zijn gebracht.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
T.I.O.S. Terheijden bewaart de ledenadministratie niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Wij bewaren foto’s en beeldmateriaal inclusief de naam, adres, woonplaatsgegevens van onze oud-leden vanuit historische waarde als onderdeel van het archief van T.I.O.S. Terheijden. Hiervan kan gebruik worden gemaakt voor het organiseren van jubilea en/of reünies.

Persoonsgegevens van andere partijen bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
T.I.O.S. Terheijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten heeft u?
U heeft recht op het inzien van uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, zolang dit de normale uitvoering van het lidmaatschap niet in de weg staat.

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan secretaris@tios-terheijden.nl. T.I.O.S. Terheijden zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door T.I.O.S. Terheijden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
T.I.O.S. Terheijden kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van T.I.O.S. Terheijden en op te vragen bij de secretaris via secretaris@tios-terheijden.nl.